Burnout Levels among Senior Students in Applied Sciences Faculties: An Empirical Analysis in Turkey

  • Ramazan Erturgut Akdeniz University, Faculty Of Applied Sciences (Turkey)
  • Hasan Emin Gürler Akdeniz University, Faculty Of Applied Sciences (Turkey)
  • Artuğ Eren Coşkun Akdeniz University, Faculty Of Applied Sciences (Turkey)
Keywords: Burnout, Handle With The Stress, University Student, Student’s Burnout, Maslach Burnout Scale.

Abstract

Nowadays, the burnout which is one of the most influential concepts of work experience has become an important focus of attention in scientific studies by recognizing the negative effects that it has on organizations and individuals. In the business world, the phenomenon of burnout, which is often seen in employees who are in intensive and constant communication with people, is also felt in university students as well as employees. The aim of this study is to examine the burnout levels of students who graduated from the same faculties as those who pursue undergraduate education in the Applied Sciences Faculties in Turkey and to classify these burnout levels according to certain variables. In other words, the research aims to reveal the differences in the burnout levels of graduates and non-graduates. In the study, the “Maslach Burnout Scale” was used to measure burnout levels. Findings show that those who continue to undergraduate education have higher burnout levels than graduates. The results also indicate that there is generally no difference between graduated and non-graduated students' burnout levels according to gender and employment status, but there are differences in the sub-dimensions of burnout.

 

Author Biography

Hasan Emin Gürler, Akdeniz University, Faculty Of Applied Sciences (Turkey)

   

 

References

Akbolat, M. Işık, O. ve Karadağ, M. (2010). Tıbbi Sekreterlerin Tükenmişlik ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma. International Journal of Economic and Administrative Studies, 2(4), 41-64.

Ardıç, K. ve Polatcı, S. (2008). Tükenmişlik Sendromu Akademisyenler Üzerinde Bir Uygulama (GOÜ Örneği). Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 69-96.

Bektaş, H. ve Akman, S. U. (2013). Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Ölçeği: Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, (18), 116-133.

Budak, G. ve Sürgevil, O. (2005). Tükenmişlik ve Tükenmişliği Etkileyen Örgütsel Faktörlerin Analizine İlişkin Akademik Personel Üzerinde Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 95-108.

Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Pegem A Yayıncılık, Ankara.

Cooper, A. N., Seibert, G. S., May, R. W., Fitzgerald, M. C. ve Fincham, F. D. (2017). School Burnout and Intimate Partner Violence: The Role of Self-Control. Personality and Individual Differences, (112), 18-25.

Çetin, F. Basım, H. N. ve Aydoğan, O. (2011). Örgütsel Bağlılığın Tükenmişlik ile İlişkisi: Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 61-70.

Demir, M. K. ve Kara, N. (2014). The Burnout of Primary School Teachers Who Teach to The First Classes. Journal of Theory and Practice in Education, 10(2), 424-440.

Erturgut, R. ve Gürler, H. E. (2016). Burnout levels among senior students in applied sciences faculties: an empirical analysis in Turkey, 9th International Conference on Education Research and Innovation, 9(1), 4258-4263.

Erturgut, R. ve Soyşekerci, S. (2010). An Empirical Analysis on Burnout Levels Among Second Year Vocational Schools Students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 1399-1404.

Fares, J. Al Tabosh, H. Saadeddin, Z. El Mouhayyar, C. ve Aridi, H. (2016). Stress, Burnout and Coping Strategies in Preclinical Medical Students. North American Journal of Medical Sciences, 8(2), 75-81.

Guo, Y., Lam, L., Luo, Y., Plummer, V., Cross, W., Li, H., ... ve Zhang, J. (2017). Female Nurses’ Burnout Symptoms: No Association With The Hypothalamic-Pituitary-Thyroid (HPT) Axis. Psychoneuroendocrinology, (77), 47-50.

Güner, F. Çiçek, H. ve Can, A. (2014). Banka Çalışanlarının Mesleki Stres ve Tükenmişlik Düzeylerinin İş Doyumu ve Yaşam Doyumu Düzeyleri ile İlişkisi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6(3), 59-76.

Karsavuran, S. (2014). Sağlık Sektöründe Tükenmişlik: Ankara’daki Sağlık Bakanlığı Hastaneleri Yöneticilerinin Tükenmişlik Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(2), 133-165.

Kılıç, T. ve Seymen, A. O. (2011). Sağlık Sektöründe, Tükenmişlik Sendromuna Etki Eden Faktörlerin Analizi ve Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, (16), 47-67.

Maslach, C. ve Jackson, S. E. (1981). The Measurement of Experienced Burnout. Journal of Organizational Behavior, 2(2), 99-113.

Özdemir, Y. (2015). Ortaokul Öğrencilerinde Okul Tükenmişliği: Ödev, Okula Bağlılık ve Akademik Motivasyonun Rolü. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 27-35.

Özdemir, A. K., Kılıç, E., Özdemir, D., Öztürk, D. ve Sümer, H. (2003). Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akademik Personelinde Tükenmişlik Ölçeğinin Üç Yıllık Arayla Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 6(1), 14-18.

Pala, A. (2012). The Burnout Level Among Faculty of Education Students at Celal Bayar University. Procedia-Social and Behavioral Sciences, (69), 1766-1774.

Tümkaya, S. (2006). Faculty Burnout in Relation to Work Environment and Humor As A Coping Strategy. Educational Sciences: Theory and Practice, 6(3), 911-921.

Türkmen, F. ve Artuğer, S. (2011). Otel İşletmeleri İş Görenlerinin Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma (İstanbul ve Ankara İllerinin Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (22), 229-254.

Yang, H. J. (2004). Factors Affecting Student Burnout and Academic Achievement in Multiple Enrolment Programs in Taiwan’s Technical-Vocational Colleges. International Journal of Educational Development, (24), 283-301.

Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2011). Spss Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Detay Yayıncılık, Ankara.

Published
2017-12-09
How to Cite
Erturgut, R., Gürler, H., & Coşkun, A. (2017). Burnout Levels among Senior Students in Applied Sciences Faculties: An Empirical Analysis in Turkey. Journal of Progressive Research in Social Sciences, 6(2), 451-457. Retrieved from http://scitecresearch.com/journals/index.php/jprss/article/view/1349
Section
Articles